ศูนย์บริการคู่มือประชาชน

 

ที่ ชื่อคู่มือ / กระบวนการ ดาวน์โหลด
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับขอใบอนุญาต)

3

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

4 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5 การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต )
8 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
9 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
10 การขอเปลี่ยนผู้ควมคุมงาน
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
12 การขออนุญาตเคลื่นย้ายอาคาร
13 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓
16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
17 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
18 การแจ้งขุดดิน
19 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
20 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
21 การแจ้งถามดิน
22 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
23 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑)
24 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ ๒

 

Copyright © 2016 by เทศบาลตำบลอุโมงค์