ศูนย์บริการคู่มือประชาชน

 

ที่ ชื่อคู่มือ / กระบวนการ ดาวน์โหลด
1 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Copyright © 2016 by เทศบาลตำบลอุโมงค์