ศูนย์บริการคู่มือประชาชน

 

ที่ ชื่อคู่มือ / กระบวนงาน ดาวน์โหลด
1 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
2 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
3 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
4 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลทั่วไป
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
16 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.
17 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
22 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
23 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลทั่วไป
24 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
25 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.

 

Copyright © 2016 by เทศบาลตำบลอุโมงค์