ศูนย์บริการคู่มือประชาชน

 

ที่ ชื่อคู่มือ / กระบวนการ ดาวน์โหลด
1 การขอเลขที่บ้าน
2 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
3 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
4 การแก้ไขรายชื่อบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำ
5 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
6 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
7 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
8 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
9 การรับแจ้งตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
10 การรับแจ้งตายเกินกำหนด
11 การรับแจ้งตายเกิน กรณีสำนักทะเบียนอื่น
12 การรับแจ้งตายเกิน กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
13 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
14 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
15 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
16 การรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนกลาง
17 การรับแจ้งการย้ายออก
18 การรับแจ้งการย้ายเข้า
19 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
20 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
21 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
22 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
23 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
24 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
25 การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
26 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดายการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนคนหนึ่หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
27 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙
28 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of ldentity)
29 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
30 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
31 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศของเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
32 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
33 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
34 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
35 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
36 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะรายตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
37 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาปสูญ
38 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
39 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
40 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
41 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
42 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
43 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
44 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
45 การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
46 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
47 ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

 

Copyright © 2016 by เทศบาลตำบลอุโมงค์